5 سين ستادی

5 سین ستادی

بدون امتیاز 0 رای
525,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1024
 • عنوان انگلیسی: 5s office
 • عنوان تکمیلی: دفتر کاری ناب
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 15000 یورو
 • توضیح کلی: سیستم ساماندهی محیط کار که دارای 5 فاز بوده و در آن به ساماندهی محیط اداری می پردازند.
0
525,000 تومان
5S

5S

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1023
 • عنوان انگلیسی: 5S
 • عنوان تکمیلی: خانه تکانی سالانه یا روزانه
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: – یورو
 • توضیح کلی: سیستم ساماندهی محیط کار که دارای 5 فاز بوده و در آن به ساماندهی قطعات ، محیط ، ابزار و تجهیزات می پردازند.
0
99,000 تومان
2S

2S

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1022
 • عنوان انگلیسی: 2S
 • عنوان تکمیلی: مرز عبور به سیستم جدید
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 5000 یورو
 • توضیح کلی: سیستم ساماندهی محیط کار که دارای2فاز بوده و در آن به ساماندهی قطعات ، محیط ، ابزار و تجهیزات – پاکسازی و ساماندهی می پردازند.
0
175,000 تومان
ارزيابی اوليه ارگونومی

ارزیابی اولیه ارگونومی

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1021
 • عنوان انگلیسی: Simplified Sheet Safety Ergonomics
 • عنوان تکمیلی: سطح ایمنی کار در محیط شما چگونه است ؟
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 5000 یورو
 • توضیح کلی: اعلام وضعیت ارگونومی پست کاری بر اساس فرم ازریابی اولیه ارگونومی توسط سرپرست بر اساس مشاهدات بصورت کلی و کیفی
0
175,000 تومان
مديريت عملكرد كاركنان

مدیریت عملکرد کارکنان – کارنامه پرسنلی

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1020
 • عنوان انگلیسی: performance management
 • عنوان تکمیلی: چطور بهبود عملکرد فردی به موفقیت تیم منجر می شود ؟
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 5000 یورو
 • توضیح کلی: تعیین شاخص های فردی و تیمی و سازمانی و هم راستایی ارزش ها و اهدافف سازمانی با اهداف و ارزش های فردی
0
175,000 تومان
كايزن

کایزن 2 ساعته

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1019
 • عنوان انگلیسی: KAIZEN /2H
 • عنوان تکمیلی: بهبود های شگفت انگیزه دو ساعته با تیم کاری
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 5000 یورو
 • توضیح کلی: ایجاد بهبودهای پایدار و مستمر ( درجهش های کوچک) در ایستگاه های کاری و با همکاری عوامل پشتیبان بدون تحمیل هزینه های سنگین.کایزن هایی که توسط سرپرست و در زمان حداکثر 2 ساعت انجام شود را کایزن کوتاه مدت می نامند
0
175,000 تومان
مدرسه مهارت

مدرسه مهارت

بدون امتیاز 0 رای
525,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1018
 • عنوان انگلیسی: DEXTERITY SCHOOL
 • عنوان تکمیلی: مهارت ناب کارکنان شما
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 15000 یورو
 • توضیح کلی: محدوده ای در داخل هر سالن تولیدی جهت آموزش مهارتهای پایه مربوط به همان سالن تولیدی
0
525,000 تومان
مديريت ديداری

مدیریت دیداری

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1017
 • عنوان انگلیسی: VISUAL MANGEMRNT
 • عنوان تکمیلی: هم اکنون به وضوع می بینم
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 10000 یورو
 • توضیح کلی: تابلویی است در هر سالن مشتمل بر کلیه اطلاعات EWT های همان سالن که در نگاه کلی اطلاعات مربوطه به صورت حد المکان دیداری به نمایش گذارده می شود.
0
350,000 تومان